Trafikpolicy

Trafikpolicy för Majornas flytt flyttfirma

TRAFIKPOLICY för Majornas Flytt

All personal, verksam inom vårt företag eller därtill knuten underleverantör, skall ha Trafikpolicy, en sådan attityd och värdering till trafik och medtrafikanter, att vårt företag blir betraktat som ett gott föredöme i trafiken. Våra förare, medtrafikanter, kunder m.fl. skall uppleva säkerhet och trygghet genom vårt företag agerande.

Detta innebär följande:

  • Fordonen skall var i gott och trafiksäkerhetsdugligt skick.
  • Lagar och förordningar skall efterlevas vid utnyttjande av fordon såväl avseende vägbelastning som framförande.
  • Största hänsyn skall tas till medtrafikanter.
  • Vi skall betraktas som föredöme i trafiken.
  • Bilbälte skall alltid användas.
  • System och rutiner finns för rapportering och åtgärder vid fel på fordon.
  • All personal som framför fordon skall vara drogfri.
  • All personal skall fortlöpande utbildas i trafiksäkerhetsfrågor.
  • En bra personalvård skall bedrivas, så att de anställda trivs i sitt arbete.
  • Alla nyanställda skall informeras om företagets trafiksäkerhetspolicy.
Trafikpolicy

Vi prövar alltid ny personal med erfaren personal för att se om den nya personalen är lämplig att arbeta enligt våra regler och förordningar. Vi prövar personal fortlöpande och det gör att vi är väldigt nöjda med vår personal.

Majornas Flytt med trafikpolicy

För pianoflytt i Göteborg och dess närhet rekommenderar vi flytta piano Göteborg för pianon och flyglar.
Här kan ni läsa mer angående utlandsflytt.

Call Now ButtonRing 0728-60 70 20